PBCV1 lysins
PBCV1 lysins


PBCV1 intact virion


PBCV1 soluble lysin